Ten poradnik opisuje najważniejsze funkcje dostępne na platformie Roster Athletics związane z dodawaniem i edycją konkurencji wielobojowych. Obecnie system umożliwia dodanie następujących konkurencji wielobojowych:

  • Dziesięciobój mężczyzn (100m, W dal, Kula, Wzwyż, 400m, 110 m przez płotki, Dysk, Tyczka, Oszczep, 1500m),
  • Siedmiobój kobiet (100m przez płotki, Wzwyż, Kula, 200 m, W dal, Oszczep, 800m),
  • Siedmiobój mężczyzn (60m, W dal, Kula, Wzwyż, 60m przez płotki, Tyczka, 1000m),
  • Pięciobój kobiet (60m przez płotki, Wzwyż, Kula, W dal, 800m).


Poradnik podzielony jest na następujące części: 


Dodawanie konkurencji


Konkurencję wieloboju dodaję się w ten sam sposób, jak pozostałe konkurencje. W zależności od wybranego sezonu (Stadion lub Hala), na liście konkurencji pojawi się kategoria Wieloboje.Sprawdź poradniki Dodawanie zawodów i Wybór konkurencji, aby uzyskać więcej informacji.


Program minutowy


Po dodaniu wieloboju do listy konkurencji, każda pojedyncza konkurencja wchodząca w skład wieloboju będzie widoczna w Programie minutowym. Edycja tych konkurencji (np. zmiana daty i godziny) możliwa jest w ten sam sposób, jak w przypadku pozostałych konkurencji (sprawdź poradnik Dodawanie programu zawodów). Należy jednak pamiętać, że zmiana kategorii wiekowej możliwa jest jedynie dla konkurencji głównej. Uwaga: w konkurencjach wielobojowych dostępna jest wyłącznie jedna runda Finał (system nie umożliwia dodania kwalifikacji). Ponadto istnieje możliwość dodania kilku serii/grup dla każdej pojedynczej konkurencji rozgrywanej w ramach wieloboju oraz możliwe jest dodanie tej samej konkurencji wielobojowej dla kilku grup wiekowych.


Przygotowanie listy startowej


Dodawanie zawodników do listy startowej możliwe jest wyłącznie na liście startowej głównej konkurencji (np. Dziesięciobój - Finał). Po dodaniu zawodników w tym widoku, będą oni widoczni na liście startowej każdej pojedynczej konkurencji.Aby usunąć zawodnika z listy startowej wieloboju, kliknij na ikonę kosza w widoku głównej konkurencji. Kliknięcie na tę samą ikonę w widoku listy startowej pojedynczej konkurencji (np. Pchnięcia kulą), usunie tego zawodnika wyłącznie z jednej konkurencji (nie będzie on brany pod uwagę przy rozstawianiu), ale zachowa jego nazwisko na liście startowej głównej konkurencji wieloboju.Opcja rozstawiania dostępna jest dla każdej pojedynczej konkurencji wieloboju. Za jej pomocą można dodać wymaganą liczbę grup/serii i określić kolejność zawodników na liście startowej.Sprawdź poradniki Dodawanie list startowych i Rozstawianie, aby uzyskać więcej informacji.


Dodawanie wyników


Dodawanie wyników dla konkurencji wielobojowych możliwe jest za pomocą integracji z systemem pomiaru czasu, aplikacji Meet Mgmt lub przez wersję przeglądarkową systemu Roster Athletics i odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku indywidualnych konkurencji.


System automatycznie oblicza punkty, po dodaniu i zapisaniu każdego wyniku. Są one widoczne w kolumnie Punkty w widoku wyników każdej pojedynczej konkurencji. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych konkurencji, jeżeli pojedyncza konkurencja wieloboju składa się z kilku serii/grup, system wygeneruje grupę podsumowania. Sumę punktów oraz klasyfikację wieloboju można znaleźć w widoku wyników głównej konkurencji (np. Wyniki -> Dziesięciobój - Finał).Szczegółowe wyniki, wraz z liczbą punktów danego zawodnika uzyskanych w pojedynczych konkurencjach, można sprawdzić wybierając opcję Wyniki szczegółowe z rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu.Łączna liczba punktów aktualizowana jest automatycznie po zapisaniu każdego wyniku. Pamiętaj jednak, że użytkownik sam musi sortować i zapisać klasyfikację, jeżeli chce opublikować aktualny ranking konkurencji w trakcie jej trwania. Klasyfikacja wraz z liczbą punktów jest generowana  automatycznie dopiero po oznaczeniu wszystkich pojedynczych konkurencji jako ZAKOŃCZONE.


Zgodnie z przepisami World Athletics, aby rekord (SB/PB/MR/WR) w wieloboju został uznany za ważny, muszą zostać spełnione określone warunki dotyczące siły wiatru dla poszczególnych konkurencji:

  • 100m, 110m przez płotki i skok w dal dla dziesięcioboju mężczyzn 
  • 100m przez płotki, 200m i skok w dal dla siedmioboju kobiet


Maksymalna siła wiatru w tym przypadku może wynieść:

  • +4.0 m/s w każdej z pojedynczych, wyżej wymienionych konkurencji (np. +4.1 m/s w skoku w dal sprawi, że ewentualny rekord konkurencji wielobojowej nie zostanie uznany),
    LUB
  • +2.0 m/s w przypadku średniej wartości siły wiatru ze WSZYSTKICH pojedynczych konkurencji (np. +1.0 m/s w biegu 100 m, +3.0 m/s w biegu na 110m przez płotki i i +2.1 m/s w skoku w dal sprawi, że ewentualny rekord konkurencji wielobojowej nie zostanie uznany).


Sprawdź poradniki Dodawanie wyników, Integracja z systemem pomiaru czasu i Aplikacja Roster Athletics: Meet Mgmt, aby uzyskać więcej informacji o różnych metodach wprowadzania wyników.


Dodawanie list startowych za pomocą pliku CSV


Dodawanie zawodników do konkurencji wieloboju za pomocą importu pliku CSV odbywa się w ten sam sposób jak dodawanie zawodników w pozostałych konkurencjach. Trzeba jednak pamiętać, że w polu EventCode należy dodać odpowiednią nazwę konkurencji w języku angielskim: Decathlon dla dziesięcioboju, Heptathlon dla siedmioboju lub Pentathlon dla pięcioboju. 


Szczegółowe informacje na temat dodawania zawodników za pomocą importu pliku CSV dostępne są w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.