Zamiast dodawać zawodników do listy startowej pojedynczo możesz dodać kilku lub wszystkich zawodników za jednym razem przy zastosowaniu Import/Export pliku CSV. Znajdziesz tę opcję z lewej strony zakładki Szczegóły.


Poradnik składa się z następujących czPrzygotowywanie pliku CSV


Możesz przygotować plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel). Aby to zrobić musisz przygotować następujące kolumny (nazwy kolumn oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe):


 • EntryId - Wszyscy zawodnicy i sztafety są ponumerowani kolejno dla każdych zawodów (zobacz przykład poniżej).
 • StartListId - Wszystkie listy startowe mogą być ponumerowane w grupach z unikalnym numerem dla każdej grupy/konkurencji. Ta kolumna dotyczy konkurencji mieszanych (z mężczyznami i kobietami na wspólnej liście startowej), z wieloma kategoriami wiekowymi oraz sztafet.
 • RelayTeamName - Nazwa sztafety.
 • FullName - Pełna nazwa zawodnika. Uwaga: Jeżeli pole FullName jest wypełnione, wówczas FirstName i LastName nie są obowiązkowe.
 • FirstName - Imię zawodnika.
 • MiddleName - Drugie imię zawodnika.
 • LastName - Nazwisko zawodnika.
 • Gender - Płeć zawodnika (jedynymi opcjami są Male dla mężczyzn oraz Female dla kobiet). Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną sprawdź jak to zrobić poniżej.
 • CountryCode - Trzyliterowy skrót kraju (np. USA, FRA, CHN, SWE). Wszystkie skróty możesz znaleźć na stronie World Athletics: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/structure/member-federations 
 • DateOfBirth - Data urodzenia zawodnika w formacie RRRR-MM-DD. Uwaga: Format daty jest bardzo istotny, w tym celu możesz użyć opcji formatowania komórek.
 • YearOfBirth - Rok urodzenia zawodnika uwzględniający cztery znaki (np. 1995).
 • TilastopajaId - Numer ID zawodnika w bazie danych Tilastopaja.
 • RelayId - Jeżeli w polu RelayTeamName dodano nazwę sztafety, wtedy możesz dodać także zawodników do tej sztafety. Każdy zawodnik powinien wówczas mieć w kolumnie RelayId informację z numerem EntryId sztafety, w której startuje.
 • EventStart - Data i godzina rozpoczęcia konkurencji. To pole może pozostać puste, po imporcie datę i godzinę rozpoczęcia można ustawić w platformie Roster Athletics. Wymagany format to RRRR-MM-DD HH:MM:SS (np., 2020-02-14 15:55:00)
 • EventCode - Kod konkurencji. Listę kodów możesz znaleźć poniżej. Jako kod można użyć także nazwy konkurencji w języku angielskim (np. 100m Hurdles lub High Jump).
 • EventStage - Nazwa rundy danej konkurencji. Może to być Qualification (kwalifikacje dla konkurencji technicznych), Preliminary (preeliminacje), Heat (serie eliminacyjne), Semi-Final (półfinał) lub Final (finał). To pole może zostać zmienione w trakcie importu w panelu administracyjnym Roster Athletics.
 • AgeGroup - Grupa wiekowa zawodnika. Lista kodów dla poszczególnych grup wiekowych dostępna jest poniżej (możesz użyć Auto, aby automatycznie przypisać zawodników do grup wiekowych w oparciu o rok lub datę urodzenia). 
 • ClubName - Nazwa klubu/szkoły, który zawodnik reprezentuje na tych zawodach. Można dodać wyłącznie jeden klub.
 • TeamName - Nazwa drużyny (jeżeli zawody uwzględniają rywalizację drużynową).
 • BibNumber - Numer startowy zawodnika.
 • PersonalBest - Rekord życiowy zawodnika. W wynikach określających odległość pomiędzy wartością centymetrów i metrów musi znaleźć się kropka ".". Kropka służy także do oddzielenia sekund od części setnych sekundy. Pomiędzy godziną a minutami oraz pomiędzy minutami a sekundami musi znaleźć się ":".
 • SeasonBest - Rekord sezonu zawodnika. Formatowanie takie samo jak dla rekordów życiowych (MM.cc lub HH:MM:SS.00)
 • Title - specjalna nazwa konkurencji, np. "ORLEN CUP". Należy pamiętać, że w przypadku dodania konkurencji z nazwą do programu minutowego zostanie dodana nowa konkurencja, nawet w przypadku gdy w programie minutowym istnieje ta sama konkurencjia bez nazwy.Przykładowy pklik CSV dołączony jest to tego poradnika. Znajdziesz go na dole strony.

Jeżeli korzystasz z list startowych PZLA, możesz wygenerować i zaimportować plik CSV ze strony PZLA bez konieczności jego edytowania.


Pamiętaj, żeby w pliku CSV nie używać znaków specjalnych (np. , /przecinek/, /średnik/ lub /cudzysłów/).

 

Po dodaniu wszystkich zawodników do arkusza kalkulacyjnego i wypełnieniu wszystkich wymaganych kolumn musisz zapisać listę w formacie CSV.

UWAGA: Bardzo ważne jest by zapisać plik przy użyciu kodowania UTF-8 CSV.


 

Import pliku CSV


W systemie możesz dodać przygotowany plik CSV wybierając Import list startowych i następnie użyć formatu Roster.Po zaimportowaniu pliku zobaczysz osobne listy dla każdej konkurencji z różnymi grafikami obok nazw zawodników/sztafet.


= niebieska ikona oznacza, że zawodnik istnieje w bazie danych Roster Athletics i został poprawnie dopasowany lub jest nowym zawodnikiem w bazie danych.
= żółta ikona oznacza, że system znalazł zawodnika w bazie danych, ale dopasowanie nie jest idealne (warto zweryfikować zawodników z tym statusem).
= czerwona ikonka oznacza, że istnieje konflikt w dopasowaniu i wymagany jest wybór odpowiedniego zawodnika z listy lub dodanie nowego (zobacz niżej jak to zrobić).Pamiętaj o rozwiązaniu wszystkich konfliktów i zapisaniu listy startowej. Nie możesz zapisać listy startowej danej konkurencji dopóki wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane.


Jeżeli system dopasował błędnego zawodnika lub sztafetę możesz dodać poprawnego zawodnika klikając na ikonę umieszczoną tuż przed nazwą zawodnika/sztafety.


Przykład: Importujesz plik CSV z dwiema sztafetami o nazwie "Roster Relay", gdzie jedna sztafeta ma numer 1 (Roster Relay 1), a druga 2 (Roster Relay 2). Załóżmy, że w bazie danych Roster Athletics znajduje się tylko jedna sztafeta o nazwie Roster Relay. Wówczas po imporcie obie sztafety będą przypisane do istniejącej sztafety o tej właśnie nazwie "Roster Relay". Do systemu nie można jednak dodać dwóch sztafet o tej samej nazwie, więc aby rozwiązać ten konflikt musisz stworzyć nowe sztafety o nazwie "Roster Relay 1" i "Roster Relay 2". Zobacz poniższy przykład.
Jak dodać sztafetę?


Chcąc dodać sztafety za pomocą importu pliku CSV postępuj według poniższcyh zasad:

 • Wiersz sztafety: wypełnij odpowiednie komórki w wierszu EntryId: StartListId, RelayTeamName, Gender, CountryCode, EventCode, EventStage, AgeGroup, ClubName (lub nazwa szkoły), TeamName (można przypisać podczas importowania).
 • W kolejnych wierszach dodaj zawodników (każdego osobno w nowej linii). Każdy zawodnik w komórce RelayId musi posiadać tę samą wartość EntryId wcześniej dodanej sztafety. Pozwoli to na powiązanie zawodnika ze sztafetą.
 • Każdy zawodnik musi posiadać tę samą wartość StartListId co wcześniej dodana sztafeta.
 • Każda kolejna sztafeta (oraz członkowie sztafety), która bierze udział w tej samej rywalizacji, musi mieć ten sam numer StartListID.


Jak dodać sztafetę mieszaną (wspólna rywalizacja sztafet męskich i żeńskich)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety męskie i damskie, użyj tej samej wartości StartListId dla wszystkich sztafet biorących udział w rywalizacji. 


Jak dodać sztafetę mieszaną (z kobietami i mężczyznami w składzie)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety z kobietami i mężczyznami w składzie należy wybrać specjalną konkurencję 4x400m MIX

 • Wpisz 4x400m MIX w kolumnie EventCode,
 • W kolumnie Gender w wierszu z nazwą sztafety wpisz Mixed,
 • Płeć zawodników pozostaje zgodna z faktyczną płcią członków sztafety (Male lub Female),
 • Ustaw tę samą wartość RelayID dla członków danej sztafety.


Jak dodać konkurencję mieszaną (Mixed)?


Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną (w której startują kobiety i mężczyźni), w kolumnie Gender musisz dodać Male dla wszystkich mężczyzn oraz Female dla wszystkich kobiet, a następnie w kolumnie Start List ID (StartListId) dodać tę samą wartość dla wszystkich zawodników startujących w tej konkurencji. Zobacz poniższy przykład.


 


Kody używane do określenia rundy, konkurencji i kategorii wiekowej


Poniżej znajdują się kody konkurencji i kategorii wiekowych, których powinieneś użyć przygotowując plik CSV.


Kody konkurencji (EventCode)


Nazwa konkurencji = kod, który należy użyć w pliku CSV


Pamiętaj, że jako kodu możesz użyć także nazwy konkurencji w języku angielskim, np. High Jump dla skoku wzwyż.


40m=40
50m=50
60m=60
80m=80
100m=100
150m=150
200m=200
300m=300
400m=400
600m=600
500m=500
800m=800
1000m=1000
1500m=1500
1600m=1600
Jedna mila=Mile
2000m=2000
3000m=3000
3200m=3200
Dwie mile=2M
5000m=5000
5km=5K
10,000m=10000
10km=10K
Półmaraton=HM
Marathon=Mar
1500m z przeszkodami=1500S
2000m z przeszkodami=2000S
3000m z przeszkodami=3000S
50m przez płotki=50H
60m przez płotki=60H
80m przez płotki=80H
100m przez płotki=100H
110m przez płotki=110H
200m przez płotki
200H
300m przez płotki
300H
400m przez płotki=400H
Skok wzwyż=HJ
Skok o tyczce=PV
Skok w dal=LJ
Skok w dal (strefa)=LJZ
Trójskok=TJ
Trójskok (strefa)=TJZ
Pchnięcie kulą=SP
Rzut dyskiem=DT
Rzut ciężarkiem=WT
Rzut młotem=HT
Rzut oszczepem=JT
Chód na 1000m=1000W
Chód na Milę=MileW
Chód na 2000m=2000W
Chód na 3000m=3000W
Chód na 5000m=5000W
Chód na 10,000m=10000W
Chód na 10km=10W
Chód na 20000m=20000W
Chód na 20km=20W
Chód na 50km=50W
4x60m=4x60
4x80m=4x80
4x100m=4x1
4x200m=4x2
4x300m=4x3
4x400m=4x4
4x400m MIX=4x400m MIX
4x800m=4x8
4x1500m=4x15
4xMila=4xMileKody poszczególnych rund (EventStage)


Możliwe wartości:

Qualification = kwalifikacje (tylko dla konkurencji technicznych)  

Preliminary = preeliminacje (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Heat = kwalifikacje/serie (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Semi-Final = półfinały (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Final = finałKody grup wiekowych (AgeGroup)


Grupa wiekowa = kod, który należy użyć w pliku CSV


Grupa wiekowa = Auto (wybierz ten kod w przypadku, gdy chcesz automatycznie przypisać zawodników do grup wiekowych w oparciu o rok lub datę urodzenia).


Kategorie lekkoatletyczne
U8 = Meeting_8
U10 = Meeting_10
U12 = Meeting_12
U14 = Meeting_14
U16 = Meeting_16

U18 = Meeting_18

U20 = Meeting_20

U23 = Meeting_23

Senior = Senior


Weterani
M30 = Master_30
M35 = Master_35

M40 = Master_40

M45 = Master_45

M50 = Master_50

M55 = Master_55

M60 = Master_60

M65 = Master_65

M70 = Master_70

M75 = Master_75

M80 = Master_80

M85 = Master_85

M90 = Master_90

M95 = Master_95

M100 = Master_100


Zawody szkolne
1 klasa = School_1

2 klasa = School_2

3 klasa = School_3

4 klasa = School_4

5 klasa = School_5

6 klasa = School_6

7 klasa = School_7

8 klasa = School_8

9 klasa = School_9

10 klasa = School_10

11 klasa = School_11

12 klasa = School_12

Biegi uliczne
10-11 = Road_10
12-13 = Road_12
14-15 = Road_14
16-19 = Road_16
20-29 = Road_20
30-39 = Road_30
40-49 = Road_40
50-59 = Road_50
60-69 = Road_60
70-79 = Road_70
80+ = Road_80