Przygotowaliśmy listę najważniejszych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, importując plik CSV w formacie Roster (lista nie dotyczy plików CSV pobranych ze strony https://starter.pzla.pl/). Wszystkie szczegóły dotyczące importu plików CSV znajdują się w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


  • Imiona i nazwiska zawodników należy dodać, korzystając z wielkości liter Jak Nazwy Własne. Nie należy dodawać wszystkich nazw dużymi literami,
  • Zwróć uwagę, czy kod kraju w kolumnie CountryCode jest zapisany poprawnie przy użyciu dużych liter,
  • Zwróć uwagę na to, czy kod konkurencji w kolumnie EventCode jest poprawny,
  • Wszystkie komórki poniżej ostatniego zawodnika na liście powinny być puste,
  • Wartości w kolumnie EntryId powinny być unikalne dla każdego wiersza,
  • Data urodzenia powinna być zapisana w formacie RRRR-MM-DD,
  • Zwróć uwagę czy każdy zawodnik posiada prawidłową kategorię wiekową w kolumnie AgeGroup (dopuszczalne jest dodanie kategorii Auto),
  • Jeżeli jest to konkurencja sztafetowa, pamiętaj o dodaniu odpowiedniej wartości w kolumnie RelayId,
  • Zapisz plik w formacie Unicode UTF-8,
  • Dodając imiona i nazwiska zawodników do kolumny FullName, pamiętaj o dodaniu imienia na pierwszym miejscu (w celu uniknięcia pomyłek rekomendujemy używania kolumn FirstName i LastName).