Zamiast dodawać zawodników do listy startowej pojedynczo, możesz dodać kilku lub wszystkich zawodników za jednym razem przy zastosowaniu Importu pliku CSV. Znajdziesz tę opcję z lewej strony zakładki Szczegóły.


UWAGA: Import list startowych za pomocą pliku CSV nie jest możliwy, gdy zgłoszenia są aktywne.

Ten poradnik dotyczy dodawania zawodników za pomocą importu pliku CSV w formacie Roster. Jeżeli chcesz zaimportować plik CSV ze strony https://starter.pzla.pl/ skorzystaj z poradnika Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV (format PZLA).


Poradnik składa się z następujących części:
Przygotowywanie pliku CSV


Możesz przygotować plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel). Aby to zrobić, musisz przygotować następujące kolumny (nazwy kolumn oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe):


 • EntryId - Wszyscy zawodnicy i sztafety są ponumerowani kolejno dla każdych zawodów (zobacz przykład poniżej).
 • StartListId - Wszystkie listy startowe mogą być ponumerowane w grupach z unikalnym numerem dla każdej konkurencji. Ta kolumna dotyczy konkurencji mieszanych (z mężczyznami i kobietami na wspólnej liście startowej), z wieloma kategoriami wiekowymi oraz sztafet.
 • RelayTeamName - Nazwa sztafety.
 • FirstName - Imię zawodnika.
 • MiddleName - Drugie imię zawodnika.
 • LastName - Nazwisko zawodnika.


UWAGA: Dodając imię, drugie imię oraz nazwisko użyj wielkości liter jak w nazwie własnej, np. Jan Kowalski-Nowak.


 • Gender - Płeć zawodnika (jedynymi opcjami są Male dla mężczyzn oraz Female dla kobiet). Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną, sprawdź jak to zrobić poniżej.
 • LicenseType (obecnie dotyczy tylko World Athletics oraz federacji z Wielkiej Brytanii i Grecji) - kod federacji (możliwe wartości: WorldAth, GreekAth, EnglandWalesAth, ScotlandAth, NorthernIrelandAth, NewZealandAth i TFRRS).
 • LicenseNumber (obecnie dotyczy tylko World Athletics, oraz federacji z Wielkiej Brytanii i Grecji) - numer licencji.
 • CountryCode - Trzyliterowy skrót kraju (np. POL, USA, FRA, CHN, SWE). Wszystkie skróty możesz znaleźć w kolumnie World Athletics na stronie https://admin.rosterathletics.com/admin/country-codes (link dostępny jest dla osób zalogowanych do platformy Roster Athletics).
 • DateOfBirth - Data urodzenia zawodnika w formacie RRRR-MM-DD. Uwaga: Format daty jest bardzo istotny, w tym celu możesz użyć opcji formatowania komórek przygotowując plik w akruszu kalkulacyjnym.
 • YearOfBirth - Rok urodzenia zawodnika uwzględniający cztery znaki (np. 1995).


UWAGA: Jeżeli nie znasz pełnej daty urodzenia, nie należy dodawać nieprawdziwych danych, np. RRRR-01-01. Jeżeli znasz wyłącznie rok urodzenia, użyj kolumny YearOfBirth, kolumna DateOfBirth powinna pozostać pusta.


 • TilastopajaId - Numer ID zawodnika w bazie danych Tilastopaja.
 • RelayId - Jeżeli w polu RelayTeamName dodano nazwę sztafety, możesz dodać także zawodników do tej sztafety. Każdy zawodnik powinien mieć w kolumnie RelayId informację z numerem EntryId sztafety, w której startuje.
 • EventStart - Data i godzina rozpoczęcia konkurencji. To pole może pozostać puste, po imporcie datę i godzinę rozpoczęcia można ustawić w platformie Roster Athletics. Wymagany format to RRRR-MM-DD HH:MM:SS (np., 2020-02-14 15:55:00)
 • EventCode - Kod konkurencji. Listę kodów możesz znaleźć poniżej. Jako kod można użyć także nazwy konkurencji w języku angielskim (np. 100m Hurdles lub High Jump).
 • EventStage - Nazwa rundy danej konkurencji. Może to być Qualification (kwalifikacje dla konkurencji technicznych), Preliminary (preeliminacje), Heat (serie eliminacyjne), SemiFinal (półfinał) lub Final (finał). To pole może zostać zmienione w trakcie importu w panelu administracyjnym Roster Athletics.
 • AgeGroup - Kategoria wiekowa zawodnika. Lista kodów dla poszczególnych kategorii dostępna jest poniżej (możesz użyć Auto, aby automatycznie przypisać zawodników do kategorii wiekowych na podstawie roku lub daty urodzenia). 
 • ClubName - Nazwa klubu/szkoły, który zawodnik reprezentuje na tych zawodach. Można dodać wyłącznie jeden klub.
 • TeamName - Nazwa drużyny (jeżeli zawody uwzględniają rywalizację drużynową).
 • TeamGender - Płeć drużyny (jeżeli zawody uwzględniają rywalizację drużynowa).
 • TeamName2 - Nazwa drugiej drużyny (jeżeli zawody uwzględniają kilka klasyfikacji drużynowych).
 • TeamGender2 - Płeć drugiej drużyny (jeżeli zawody uwzględniają kilka klasyfikacji drużynowych).
 • TeamName3 - Nazwa kolejnej drużyny (jeżeli zawody uwzględniają kilka klasyfikacji drużynowych).
 • TeamGender3 - Płeć kolejnej drużyny (jeżeli zawody uwzględniają kilka klasyfikacji drużynowych).


UWAGA: Importowanie pliku CSV umożliwia dodanie wyłącznie drużyn męskich i żeńskich. Drużyny mieszane należy dodać ręcznie lub skorzystać z poniższej metody. 


 • BibNumber - Numer startowy zawodnika.
 • PersonalBest - Rekord życiowy zawodnika. W wynikach określających odległość pomiędzy wartością centymetrów i metrów musi znaleźć się kropka ".". Kropka służy także do oddzielenia sekund od części setnych sekundy. Pomiędzy godziną a minutami oraz pomiędzy minutami a sekundami musi znaleźć się ":".
 • SeasonBest - Rekord sezonu zawodnika. Formatowanie takie samo jak dla rekordów życiowych (MM.cc lub HH:MM:SS.00)
 • Title - specjalna nazwa konkurencji, np. "ORLEN CUP". Należy pamiętać, że w przypadku dodania konkurencji z nazwą do programu minutowego zostanie dodana nowa konkurencja, nawet w przypadku gdy w programie minutowym istnieje ta sama konkurencjia bez nazwy.Przykładowy pklik CSV dołączony jest to tego poradnika. Znajdziesz go na dole strony.

Jeżeli korzystasz z list startowych PZLA, możesz wygenerować i zaimportować plik CSV ze strony PZLA bez konieczności jego edytowania.


Pamiętaj, żeby w pliku CSV nie używać znaków specjalnych (np. , /przecinek/, /średnik/ lub /cudzysłów/).

 

Po dodaniu wszystkich zawodników do arkusza kalkulacyjnego i wypełnieniu wszystkich wymaganych kolumn musisz zapisać listę w formacie CSV.

UWAGA: Bardzo ważne jest, by zapisać plik przy użyciu kodowania UTF-8 CSV.


 

Przygotowaliśmy listę najważniejszych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, importując plik CSV w formacie Roster (lista nie dotyczy plików CSV pobranych ze strony https://starter.pzla.pl/). Listę znaleźć można w poradniku Lista kontrolna przy importowaniu plików CSV.Import pliku CSV


UWAGA: Jeżeli przed importem pliku CSV na platformie Roster Athletics ustawiłeś program minutowy, to pozostawienie kolumny EventStart pustej spowoduje zmianę daty i godziny konkurencji na ustawienia domyślne. Aby nie stracić wcześniej wprowadzonych informacji, upewnij się, że dodałeś poprawne wartości w kolumnie EventStart. 


W systemie możesz dodać przygotowany plik CSV, wybierając Import list startowych i następnie użyć formatu Wykryj automatycznie lub Roster.Załadowanie pliku sprawi, że w menu po lewej stronie pojawi się nowa opcja - Import list startowych. Dostęp do załadowanego pliku będzie możliwy do momentu zmiany zawodów, importu nowego pliku, kliknięcia przycisku Zakończ lub przeładowaniu strony.Po zaimportowaniu pliku zobaczysz osobne listy dla każdej konkurencji z różnymi ikonami obok nazw zawodników/sztafet:


niebieska ikona oznacza, że zawodnik lub sztafeta istnieje w bazie danych Roster Athletics i został poprawnie dopasowany.
zielona ikona oznacza, że zawodnik zostanie automatycznie dodany do bazy danych Roster po imporcie listy startowej.
żółta ikona oznacza, że system znalazł podobne lub kilka podobnych dopasowań i użytkownik musi zdecydować czy dopasowanie jest poprawne.
czerwona ikonka oznacza, że istnieje konflikt w dopasowaniu i wymagany jest wybór odpowiedniego lub usunięcie zawodnika z listy po kliknięciu ikony X.


Import list startowych nie będzie możliwy, jeżeli problemy oznaczone żółtą i czerwoną ikoną nie zostaną rozwiązane.


Jeżeli system nie znalazł idealnego dopasowania (ikona żółta lub czerwona) możesz dodać zawodnika/sztafetę, klikając Wybierz profil z listy i wybierając jedną z trzech opcji: wybór zawodnika z sugerowanej listy, tworząc zawodnika/sztafetę na podstawie danych z pliku CSV (Stwórz nowy profil zawodnika lub Stwórz nowy profil sztafety) lub ręczne wyszukanie zawodnika/sztafety w bazie danych (Wyszukaj i wybierz)Przykład: Importujesz plik CSV z dwiema sztafetami o nazwie "Roster Relay Team", gdzie jedna sztafeta ma numer 1 (Roster Relay Team 1), a druga 2 (Roster Relay Team 2). Załóżmy, że w bazie danych Roster Athletics znajduje się tylko jedna sztafeta o nazwie Roster Relay Team. Wówczas po imporcie obie sztafety będą przypisane do istniejącej sztafety o tej właśnie nazwie "Roster Relay Team". Ze względu na niemożliwość dodania tej samej sztafety kilkukrotnie do tej samej listy startowej, konieczne jest rozwiązanie tego konfliktu poprzez stworzenie nowych profili sztafet. W tym celu należy kliknąć Wybierz profil z listy i następnie Stwórz nowy profil sztafety. Ten sam krok należy wykonać dla kolejnej sztafety na liście.Pamiętaj o rozwiązaniu wszystkich konfliktów i zapisaniu listy startowej poprzez kliknięcie przycisku Importuj. Nie możesz zapisać listy startowej danej konkurencji, dopóki wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane.


Po zaimportowaniu listy możesz przejść do edycji listy startowej, klikając przycisk Lista startowa.
Jak dodać sztafetę?


Chcąc dodać sztafety za pomocą importu pliku CSV, postępuj według poniższcyh zasad:

 • Wiersz sztafety: wypełnij odpowiednie komórki w wierszu EntryId: StartListId, RelayTeamName, Gender, CountryCode, EventCode, EventStage, AgeGroup, ClubName (lub nazwa szkoły), TeamName (można przypisać podczas importowania).
 • W kolejnych wierszach dodaj zawodników (każdego osobno w nowej linii). Każdy zawodnik w komórce RelayId musi posiadać tę samą wartość EntryId wcześniej dodanej sztafety (UWAGA: W pliku CSV członkowie sztafety muszą znajdować się poniżej sztafety). Pozwoli to na powiązanie zawodnika ze sztafetą.
 • Każdy zawodnik musi posiadać tę samą wartość StartListId co wcześniej dodana sztafeta.
 • Każda kolejna sztafeta (oraz członkowie sztafety), która bierze udział w tej samej rywalizacji, musi mieć ten sam numer StartListID.Jak dodać sztafetę mieszaną (wspólna rywalizacja sztafet męskich i żeńskich)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety męskie i damskie, użyj tej samej wartości StartListId dla wszystkich sztafet biorących udział w rywalizacji. Jak dodać sztafetę mieszaną (z kobietami i mężczyznami w składzie)?


W przypadku, gdy w tej samej konkurencji startują sztafety z kobietami i mężczyznami w składzie, należy wybrać specjalną konkurencję ze skrótem MIX w nazwie, np. 4x400m MIXED TEAM

 • Wpisz 4x400m MIXED TEAM w kolumnie EventCode (lub inny kod odpowiadający danej konkurencji; lista kodów poniżej),
 • W kolumnie Gender w wierszu z nazwą sztafety wpisz Mixed,
 • Płeć zawodników pozostaje zgodna z faktyczną płcią członków sztafety (Male lub Female),
 • Ustaw tę samą wartość RelayID dla członków danej sztafety.Jak dodać konkurencję mieszaną (Mixed)?


Jeżeli chcesz dodać konkurencję mieszaną (w której startują kobiety i mężczyźni), w kolumnie Gender musisz dodać Male dla wszystkich mężczyzn oraz Female dla wszystkich kobiet, a następnie w kolumnie Start List ID (StartListId) dodać tę samą wartość dla wszystkich zawodników startujących w tej konkurencji. Zobacz poniższy przykład.


 


Kody używane do określenia rundy, konkurencji i kategorii wiekowej


Poniżej znajdują się kody konkurencji i kategorii wiekowych, których powinieneś użyć, przygotowując plik CSV.


Kody konkurencji (EventCode)


Nazwa konkurencji = kod, który należy użyć w pliku CSV


Pamiętaj, że jako kodu możesz użyć także nazwy konkurencji w języku angielskim, np. High Jump dla skoku wzwyż. Pełna lista wszystkich konkurencji dostępna jest tutaj: Lista konkurencji.


50m=50
55m=55
60m=60
80m=80
100m=100
120m=120
150m=150
200m=200
300m=300
400m=400
500m=500
600m=600
800m=800
1000m=1000
1500m=1500
1600m=1600
Jedna mila=Mile
2000m=2000
3000m=3000
3200m=3200
Dwie mile=2M
5000m=5000
5km=5K
10000m=10000
10km=10K
15km=15K
10 mil=10M
20000m=20000
10km=20K
Półmaraton=HM
Bieg godzinny=1H
25000m=25000
25km=25K
30000m=30000
30km=30K
Marathon=Mar
100km=100K
Bieg 24-godzinny=24H
1500m z przeszkodami=1500S
2000m z przeszkodami=2000S
3000m z przeszkodami=3000S
50m przez płotki=50H
60m przez płotki=60H
80m przez płotki=80H
100m przez płotki=100H
110m przez płotki=110H
200m przez płotki=200H
300m przez płotki=300H
400m przez płotki=400H
Skok wzwyż=HJ
Skok wzwyż z miejsca=HJS
Skok o tyczce=PV
Skok w dal=LJ
Skok w dal (strefa)=LJZ
Skok w dal z miejsca=LJs
Trójskok=TJ
Trójskok (strefa)=TJZ
Trójskok z miejsca=TJs
Pchnięcie kulą=SP
Rzut dyskiem=DT
Rzut ciężarkiem=WT
Rzut młotem=HT
Rzut oszczepem=JT
Chód na 1000m=1000W
Chód na Milę=MileW
Chód na 2000m=2000W
Chód na 3000m=3000W
Chód na 5000m=5000W
Chód na 10,000m=10000W
Chód na 10km=10W
Chód na 20000m=20000W
Chód na 20km=20W
Chód na 30km=30W
Chód na 35km=35W
Chód na 50km=50W
4x40m=4x40
4x40m MIX=4x40m MIXED TEAM 
4x60m=4x60
4x60m MIX=4x60m MIXED TEAM
4x80m=4x80
4x80m KM=4x80m MIXED TEAM
4x100m=4x1
4x100m KM=4x100m MIXED TEAM
4x200m=4x2
4x200m KM=4x200m MIXED TEAM
4x300m=4x3
4x300m KM=4x300m MIXED TEAM
4x400m=4x4
4x400m KM=4x400m MIXED TEAM
4x800m=4x8
4x800m KM=4x800m MIXED TEAM
4x1500m=4x15
4x1500m KM=4x1500m MIXED TEAM
4xMila=4xMileKody poszczególnych rund (EventStage)


Możliwe wartości:

Qualification = kwalifikacje (tylko dla konkurencji technicznych)

Preliminary = preeliminacje (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Heat = kwalifikacje/serie (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

SemiFinal = półfinały (tylko konkurencje biegowe/chodu sportowego)

Final = finałKody kategorii wiekowych (AgeGroup)


Kategoria wiekowa = kod, który należy użyć w pliku CSV


Kategoria wiekowa = Auto (wybierz ten kod w przypadku, gdy chcesz automatycznie przypisać zawodników do kategorii wiekowych w oparciu o rok lub datę urodzenia).


Kategorie lekkoatletyczne
U8 = Meeting_8
U10 = Meeting_10
U12 = Meeting_12
U14 = Meeting_14
U16 = Meeting_16

U18 = Meeting_18

U20 = Meeting_20

U23 = Meeting_23

Senior = Senior


Weterani
M30 = Master_30
M35 = Master_35

M40 = Master_40

M45 = Master_45

M50 = Master_50

M55 = Master_55

M60 = Master_60

M65 = Master_65

M70 = Master_70

M75 = Master_75

M80 = Master_80

M85 = Master_85

M90 = Master_90

M95 = Master_95

M100 = Master_100


Zawody szkolne
1 klasa = School_1

2 klasa = School_2

3 klasa = School_3

4 klasa = School_4

5 klasa = School_5

6 klasa = School_6

7 klasa = School_7

8 klasa = School_8

9 klasa = School_9

10 klasa = School_10

11 klasa = School_11

12 klasa = School_12

Biegi uliczne
10-11 = Road_10
12-13 = Road_12
14-15 = Road_14
16-19 = Road_16
20-29 = Road_20
30-39 = Road_30
40-49 = Road_40
50-59 = Road_50
60-69 = Road_60
70-79 = Road_70
80+ = Road_80

Jak otworzyć plik CSV w Excelu?


Sprawdź instrukcję Microsoft: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/how-to-open-utf-8-csv-file-in-excel-without-mis/1eb15700-d235-441e-8b99-db10fafff3c2