Aby rozpocząć dodawanie wyników wybierz z listy konkurencję techniczną. Pamiętaj, że niniejszy poradnik nie dotyczy skoku wzwyż i skoku o tyczce. Dodawanie wyników dla skoków wysokich opisane jest w innym poradniku.Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest (także pod względem kolejności zawodników) z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics. Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej należy dokonać i zapisać w przeglądarce internetowej. Będą one automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt, jeżeli telefon ma połączenie z Internetem. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Zawodnik, który wykonuje próbę widoczny jest w dolnej części ekranu - informacja Rzuca/pcha dla konkurencji rzutowych lub Skacze dla skoku w dal lub trójskoku.Wybierz zawodnika z listy, albo z wspomnianego pola Rzuca/Pcha lub Skacze, aby wprowadzić wynik.Dodawanie wyniku


Wprowadź wynik w formacie MM.mm używając klawiatury widocznej u dołu ekranu. Pamiętaj, że system nie wymaga wpisywania znaków specjalnych (np. kropki, przecinka). Format wyniku zostanie dopasowany automatycznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


StatusPole Status określa aktualny status zawodnika. Po kliknięciu na pole w lewym górnym rogu ekranu, na dole wyświetli się lista z możliwością wyboru odpowiedniej wartości (przesuń palcem aby wybrać status).

    

  • OK domyślna wartość - zawodnik bierze udział w rywalizacji lub uzyskał ważny wynik,
  • DNS  zawodnik nie wystartował,
  • DQ  zawodnik został zdyskwalifikowany,
  • NM  brak wyniku - zawodnik nie uzyskał ważnego wyniku. Status ten ustawia się automatycznie na podstawie informacji o wszystkich próbach zawodnika.


PróbaKlikając na pole Próba widoczne z lewej strony ekranu można określić status próby, wybierając odpowiednią wartość z listy:


  • OK  domyślna wartość, wynik jest ważny,
  • x próba nieważna,
  • - zawodnik opuszcza próbę,
  • r zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji. Zawodnik nie pojawi się więcej w polu Rzuca/pcha lub Skacze.


WiatrJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru, wówczas można dodać taką informację wpisując ją w prawym górnym rogu ekranu w polu Wiatr. Wartość trzeba wprowadzić bez wpisywania przecinka lub kropki. W przypadku, gdy wartość wiatru jest ujemna należy wybrać znak ± na klawiaturze.


Numer rundyPole Runda wyświetla numer rundy, dla której wprowadzany jest wynik. Domyślnie wyświetlana jest bieżąca runda, natomiast po naciśnięciu tego pola, wyświetlą się wszystkie wyniki zawodnika w każdej rundzie.Klikając na odpowiednią rundę możesz przejść do edycji próby. Można to również zrobić z poziomu listy startowej (zobacz Zarządzanie konkurencją poniżej).


Zapisywanie wyniku


Po wprowadzeniu wyniku, należy go zapisać, wybierając symbol ✔ w prawym górnym rogu ekranu.Po dodaniu wyniku zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy startowej konkurencji. Zawodnik widoczny na dole ekranu to kolejny zawodnik, który będzie wykonywał swoją próbę zgodnie z kolejnością na liście startowej.


Klikając na ikonę X umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu możesz zrezygnować z dodawania wyniku i wrócić do listy startowej bez wprowadzania zmian.


Miejsca zawodników są dodawane lub aktualizowane automatycznie po zapisaniu każdej próby.Zarządzanie konkurencją


Po zapoznaniu się z podstawami dodawania wyników możesz rozpocząć zarządzanie konkurencją.


Sprawdzanie aktualnego rankingu


Po wprowadzeniu wszystkich wyników (lub po dodaniu pojedynczego rezultatu) możliwe jest sprawdzenie aktualnego rankingu. Aby to zrobić, kliknij na ikonę ●●● w prawym górnym rogu i wybierz Przypisz miejsca.
Zobaczysz aktualną listę zawodników wygenerowaną na podstawie dotychczas wprowadzonych wyników. Obliczanie miejsc nie wpływa na kolejność zawodników na liście startowej zawodników.


Oznaczanie wyników jako kompletne


Po wprowadzeniu wszystkich wyników oraz przypisaniu miejsc możliwe jest oznaczenie wyników jako kompletne. Aby to zrobić, kliknij na ikonę ●●● w prawym górnym roku ekranu i wybierz Oznacz wyniki jako kompletne. Dzięki temu w aplikacji mobilnej Roster Athletics obok konkurencji pojawi się ikona z trzema medalami, co oznacza, że konkurencja jest zakończona, a wyniki są oficjalne.


W przypadku konkurencji z kilkoma seriami/grupami, oznaczenie wyników jako kompletne dla wszystkich serii/grup wygeneruje ranking dla podsumowania.Po oznaczeniu wyników jako kompletne wciąż możliwe będzie edytowanie wyników.


Wyszukiwanie według nazwiska lub numeru startowego


Podczas wprowadzania wyników dla konkurencji z dużą liczbą zawodników, pomocne może być skorzystanie z wyszukiwarki. Wpisując nazwisko zawodnika lub numer startowy system szybko odnajdzie właściwą osobę.Edytowanie wyniku


Istnieje możliwość edycji wprowadzonych wyników z poziomu listy startowej konkurencji. Wszystkie próby danego zawodnika widoczne są nad jego nazwiskiem, natomiast wynik z bieżącej rundy widoczny jest po prawej stronie. Naciśnięcie dowolnego z wyników umożliwia ich edycję.


Uwaga dotycząca liczby prób: jeśli w konkurencji bierze udział więcej niż 8 zawodników, wówczas wszyscy uprawnieni będą do oddania trzech prób. W kolejnych trzech rundach (4, 5, 6) udział weźmie ośmiu najlepszych zawodników, a kolejność oddawania prób będzie zgodna z zasadą, że najlepszy zawodnik po trzech rundach będzie wykonywał swoją próbę jako ostatni. Oznacza to, że w polu Rzuca/pcha lub Skacze, kolejność wyświetlania zawodników zostanie zaktualizowana uwzględniając powyższe zmiany.Jeżeli w konkurencji startuje mniej niż ośmiu zawodników, wówczas wszyscy będą uprawnieni do oddania sześciu prób. Ponadto po trzech rundach kolejność oddawania prób będzie zgodna z zasadą, że najlepszy zawodnik po 3 kolejnkach będzie wykonywał swoją próbę jako ostatni.