Aby rozpocząć dodawanie wyników, wybierz z listy konkurencję skok wzwyż lub skok o tyczce. Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest (także pod względem kolejności zawodników) z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics. Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej, należy dokonać w przeglądarce internetowej. Jeżeli telefon ma połączenie z Internetem, aktualne dane będą automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Przed rozpoczęciem dodawania wyników należy skonfigurować wysokości oraz określić pierwszą wysokość dla każdego zawodnika.


Poradnik podzielony jest na następujące części:


Dodawanie i edycja wysokości


Przed rozpoczęciem konkurencji ustaw planowane wysokości. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym roku ekranu i wybierz Edytuj wysokośćPo wybraniu tej opcji wyświetli się widok edycji wysokości.Na początku widoczna będzie tylko jedna, domyślna wysokość (o ile nie zostały wprowadzone zmiany w panelu administracyjnym w wersji przeglądarkowej). Aby edytować tę wysokość, kliknij wskazane pole.Wartość należy wprowadzić bez używania symbolu przecinka lub kropki.


Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości dla pierwszej wysokości kliknij ikonę , aby zapisać wynik lub X, jeżeli chcesz zrezygnować z edycji.


Aby dodać kolejną wysokość, wprowadź wartość w górnym polu oraz kliknij przycisk DODAJ. Domyślnie wartość nowej wysokości zostanie wygenerowana na podstawie różnicy dwóch ostatnich wysokości.Po dodaniu kolejnej wysokości pojawi się ona na liście. Powtórz powyższy krok dla kolejnych wysokości.


Należy pamiętać, że wysokości można edytować lub dodawać w dowolnym momencie. Wysokości można również ustawiać lub edytować za pośrednictwem wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics.Ustawianie pierwszych wysokości


Przed rozpoczęciem konkursu istnieje możliwość określenia wysokości, od których każdy zawodnik rozpocznie zawody. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym roku ekranu i wybierz Ustaw pierwsze wysokościPo wybraniu tej opcji wyświetli się lista zawodników z możliwością wyszukiwania wg nazwy i numeru startowego.Aby określić wysokość, od której zawodnik rozpocznie konkurs, wybierz zawodnika z listy i kliknij odpowiednią wysokość. Jeżeli wysokości nie zostały określone, dodaj je, postępując zgodnie z powyższą instrukcją. 


Po wybraniu odpowiedniej wysokości będzie ona widoczna na liście Ustaw pierwsze wysokości z prawej strony zawodnika. 

Powtórz ten krok dla kolejnych zawodników.


Należy pamiętać, że ustawienie pierwszych wysokości nie jest wymagane, aby rozpocząć dodawanie wyników.Dodawanie wyniku


Po ustawieniu wysokości i określeniu wysokości startowych można zacząć dodawać wyniki. Zawodnik, który aktualnie wykonuje próbę, widoczny jest w dolnej części ekranu (pole AKTUALNY ZAWODNIK).Aby wprowadzić wynik, wybierz zawodnika z listy lub wspomnianego pola AKTUALNY ZAWODNIK.Po otworzeniu ekranu do wprowadzania wyniku zobaczysz trzy możliwe próby dla konkretnej wysokości (przesuń palcem w górę, aby wybrać odpowiedni status). Każda próba może zostać oznaczona odpowiednim symbolem:

  • o ⇒ ważna próba,
  • x ⇒ próba nieważna,
  • - ⇒ zawodnik opuszcza próbę,
  • r ⇒ zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji.


Po wybraniu o zawodnik automatycznie przechodzi do następnej wysokości. Po wyborze zawodnik pozostaje na tej samej wysokości i zgodnie z kolejnością na liście startowej będzie skakał ponownie (chyba że symbol x wybrano trzy razy z rzędu). Po wybraniu symbolu - przechodzi do następnej wysokości, ale wszystkie ewentualne nieudane próby zostają zapamiętane. Po wybraniu r zawodnik nie pojawi się ponownie w polu AKTUALNY ZAWODNIK.Po wybraniu odpowiedniego symbolu kliknij ikonę , aby zapisać wynik. Miejsca zawodników są dodawane lub aktualizowane automatycznie po zapisaniu każdej próby.


StatusPole Status określa aktualny status zawodnika. Po kliknięciu pola w lewym górnym rogu ekranu, na dole wyświetli się lista z możliwością wyboru odpowiedniej wartości (przesuń palcem, aby wybrać status).


  • OK ⇒ domyślna wartość, zawodnik bierze udział w rywalizacji lub uzyskał ważny wynik,
  • DNS ⇒ zawodnik nie wystartował,
  • DQ ⇒ zawodnik został zdyskwalifikowany,
  • NM ⇒ brak wyniku - zawodnik nie uzyskał ważnego wyniku. Status ten ustawia się automatycznie na podstawie informacji o wszystkich próbach zawodnika.


WysokośćPole Wysokość informuje o aktualnej wysokości dla danej próby. Kliknięcie tego pola pozwala na przejście do listy wszystkich prób zawodnika na wszystkich wysokościach. Wybór dowolnej wartości umożliwi edycję danej próby.
Zarządzanie konkurencją


Po zapoznaniu się z podstawami dodawania wyników możesz rozpocząć zarządzanie konkurencją.


Sprawdzanie aktualnego rankingu


Po wprowadzeniu wszystkich wyników (lub po dodaniu pojedynczego rezultatu) możliwe jest sprawdzenie aktualnego rankingu. Aby to zrobić, kliknij ikonę ●●● w prawym górnym rogu i wybierz Pokaż ranking.Zobaczysz aktualną listę zawodników wygenerowaną na podstawie dotychczas wprowadzonych wyników. Wyszukiwanie według nazwiska lub numeru startowego


Podczas wprowadzania wyników dla konkurencji z dużą liczbą zawodników, pomocne może być skorzystanie z wyszukiwarki. Wpisując nazwisko zawodnika lub numer startowy system szybko odnajdzie właściwą osobę.Edytowanie wyniku


Istnieje możliwość edycji wprowadzonych wyników z poziomu listy startowej. Wszystkie próby danego zawodnika widoczne są nad jego nazwiskiem, natomiast wynik z bieżącej rundy widoczny jest po prawej stronie. Naciśnięcie dowolnego z wyników umożliwia ich edycję.


Oznaczanie wyników jako zakończone


Po wprowadzeniu wszystkich wyników oraz przypisaniu miejsc możliwe jest oznaczenie wyników jako zakończone. Aby to zrobić, kliknij ikonę ●●● w prawym górnym roku ekranu i wybierz Oznacz wyniki jako zakończone. Dzięki temu w aplikacji mobilnej Roster Athletics, obok konkurencji pojawi się ikona z trzema medalami, co oznacza, że konkurencja jest zakończona, a wyniki oficjalne.


W przypadku konkurencji z kilkoma grupami, oznaczenie wyników jako zakończone dla wszystkich grup wygeneruje ranking dla podsumowania.Po oznaczeniu wyników jako zakończone wciąż możliwe będzie edytowanie wyników.